S.N Month Base Rated %
1 Shrawan 2080 15.52%
2 Ashad 2080 15.96%
3 Jestha 2080 15.85%
4 Baishak 2080 15.67%
5 Chaitra 2079 15.80%
6 Falgun 2079 14.77%
7 Magh 2079 14.69%
8 Paush 2079 14.75%
9 Mangsir 2079 13.99%
10 Kartik 2079 14.27%
11 Ashwin 2079 12.66%
12 Bhadra 2079 14.50%
13 Shrawan 2079 14.20%